Informační systém neOS

neOS

Informační systém neOS

Přestavuje komplexní systém pro řízení nákupu s ohledem na specifické vlastnosti nákupu ve zdravotnictví. Umožňuje těsnou integraci s ekonomickým informačním systémem, nemocničním informačním systémem a dalšími informačními systémy, které tvoří integrovaný celek pro řízení nákupních a logistických procesů zdravotnických zařízení.

Součástí informačního systému neOS jsou nástroje pro

• správu elektronických katalogů sortimentu,
• přímý nákup,
• řízení skladových zásob,
• konsignační sklady (modul),
• dispečink (modul),
• výměnu elektronických dokladů s dodavateli (objednávky, dodací listy),
• integraci ekonomického informačního systému,
• neOS Data Expert (analytický modul s výstupy – porovnání, grafy, …).

Katalog sortimentu

Systém neOS obsahuje rozsáhlý nástroj pro tvorbu a správu elektronického katalogu nákupního sortimentu. Položky sortimentu jsou do katalogu zalistovány na základě číselníků dle definovaných datových standardů (PDK číselník nebo dodavatelské číselníky), katalog je pravidelně automaticky aktualizován. Veškeré položky jsou zařazeny do víceúrovňových kategorií a standardizovány pro použití v informačních systémech nemocnice.
Pro objednávání léčiv a zdravotnického materiálu lze vytvářet tzv. pozitivní listy, které omezují nákup jednotlivých organizačních jednotek. Katalog léčiv a zdravotnického materiálu poskytuje ucelený soubor informací o dodávaném sortimentu, zejména informace specifické pro zdravotnický sortiment (kód PDK, kód SÚKL, kód VZP, třída nebezpečí, ATC skupina, atd.).

Elektronický nákup

Systém neOS umožňuje vytvářet požadavky na nákup z objednacích míst umístěných na decentralizovaných pracovištích nemocnice. Veškeré požadavky na nákup podléhají víceúrovňovému schvalovacímu řízení na jednotlivých organizačních úrovních, dle definovaných obchodních pravidel a dle nastavených objemových a finančních limitů spotřeby.
Definici obchodních pravidel a definici úrovní schvalování provádí administrátor systému. Nastavení limitů spotřeby, schvalování požadavků na nákup, schvalování požadavků mimo pozitivní list, schvalování požadavků na zalistování položky do katalogu a zařazení na pozitivní list provádějí uživatelé pověření schvalovacím procesem na definované úrovni.

Schematické znázornění procesu nákupu v informačním systému neOS

schema

Integrace s ekonomickým informačním systémem

Pro případnou integraci neOS s ekonomickým informačním systémem (EIS) bude připraveno datové rozhraní pro přenos dat mezi neOS a EIS. Datové rozhraní umožní:
• import centrálního elektronického katalogu z neOS do EIS.
• import číselníku dodavatelů z EIS do neOS.
• přenos elektronické objednávky vytvořené v neOS do EIS.
• přenos dodacích listů a výdejek popř. faktur z EIS do neOS.

Elektronická komunikace

Pro spolehlivou elektronickou komunikaci s dodavateli léčiv, zdravotnického a ostatního materiálu s minimálními pořizovacími a provozními náklady může neOS využívat elektronický systém komunikace e-kurýr. Systémem e-kurýr jsou přenášeny elektronické doklady (objednávky zboží, dodací listy a faktury v elektronické podobě) ve formě strukturovaných dat ve standardizovaných formátech. Lze využít klasických přenosových služeb jako je e-mail nebo FTP, využít služby třetích stran jako jsou „EDI služby“ nebo „web services“ nebo lze využít vlastní integrační platformu. Systém zároveň umožňuje i generování dokladů v obrazové elektronické podobě, např. ve formátu XLS, PDF.